Nhập rau sạch từ tây sơn Bình Định

Hàng ngày rau đều đặn được gửi từ Tây Sơn vào để cuốn bánh phục vụ cả nhà nè

Các loại rau trong cuốn bánh bao gồm rau răm, tía tô, húng quế

Bánh Cuốn Tây Sơn

h