Vịt này để nấy cháo, làm gỏi, làm vịt kho, vịt quay đều rất ngon. 


h